Skip to content

Zawartość DNA jako marker prognostyczny u pacjentów z doustną leukoplakią czesc 4

1 rok ago

537 words

Zawartość DNA zmierzono w próbkach biopsyjnych uzyskanych w czasie początkowego rozpoznania dysplazji i podczas wizyt kontrolnych. Średni współczynnik zmienności zawartości DNA w jądrach podczas diploidalnego piku, zarejestrowany przez liczbę jąder, w których występują dwa zestawy lub dwie kopie (2c), każdego chromosomu wynosił 5,7% (zakres od 3,3 do 7,9) ) dla wszystkich 150 pacjentów. Kryteria klasyfikacji zawartości DNA
Rycina 3. Rycina 3. Ploidia (wstawki) i wyniki histologiczne u dwóch pacjentów z umiarkowaną dysplazją (panele A i B) i jednego pacjenta z łagodną dysplazją (panel C) (hematoksylina i eozyna). W każdym histogramie c oznacza kopie lub kopie, a czerwone kolumny po lewej stronie pików 2c (diploidalnych) to kontrole wewnętrzne. W histogramie pokazanym w wypustce w panelu B, faza S do 4c wskazuje komórki w fazie syntezy, które mają wkrótce podwoić swoją zawartość DNA.
Wszystkie próbki zostały zakodowane, a histogramy DNA zostały sklasyfikowane jako oślepione przez czterech obserwatorów. U pacjentów, u których pobierano jednocześnie wiele próbek biopsji, wszystkie próbki analizowano pod kątem zawartości DNA i wybrano najbardziej nienormalną klasyfikację DNA, jeśli wyniki były niezgodne. Uszkodzenie zostało sklasyfikowane jako diploidalne, jeśli był tylko jeden pik (co stanowiło 2c) podczas fazy G0 lub G1, jeżeli liczba jąder 4c podczas szczytu fazy G2 nie przekraczała 10 procent całkowitej lub, jeśli liczba jądra o zawartości DNA większej niż 5c nie przekraczały procenta całości. Uszkodzenie zdefiniowano jako tetraploidalne, gdy wystąpił pik 4c podczas fazy G0 lub G1 razem z pikiem 8c podczas fazy G2 lub gdy liczba jąder 4c podczas szczytu fazy G2 przekroczyła 10 procent całości. Uszkodzenie zdefiniowano jako aneuploidalne, jeśli wystąpiły aneuploidalne piki (3c, 5c, 7c lub 9c) lub jeśli liczba jąder o zawartości DNA powyżej 5c lub 9c przekroczyła procent całości. Przykłady próbek do biopsji z odpowiednimi histogramami DNA przedstawiono na rysunku 3.
Analiza statystyczna
Krzywe przeżycia związane z zawartością DNA i stopniem ciężkości histologicznej zostały skonstruowane zgodnie z metodą Kaplana-Meiera. Punktem końcowym był rozwój raka płaskonabłonkowego w jamie ustnej. Dane dotyczące pacjenta zostały ocenzurowane w oszacowaniu Kaplana-Meiera, jeśli pacjent zmarł z powodu niepowiązanej choroby. Test log-rank został wykorzystany do oceny wartości prognostycznej zawartości DNA w odniesieniu do przeżycia wolnego od choroby. Różnice w proporcjach oceniano za pomocą testu chi-kwadrat. Dwuwymiarową analizę korelacji zastosowano do oceny korelacji między stopniem nasilenia dysplazji a zawartością DNA. Do analizy wielowymiarowej zastosowano model regresji proporcjonalnych hazardów Coxa. Wielkość zmian oraz obecność lub brak spożywania alkoholu nie zostały uwzględnione w analizie wieloczynnikowej, ponieważ wiarygodne dane dotyczące tych zmiennych nie były dostępne. Skumulowane ryzyko raka obliczono w postaci ilorazów szans, skorygowanych o wiek, płeć i status używania tytoniu i zgłoszonych z odpowiednimi 95-procentowymi przedziałami ufności. Wszystkie wartości P były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną
[patrz też: przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych, zadzierzgnięcie napletka, przewlekłe ropne zapalenie migdałków ]
[przypisy: opaska esmarcha, kikut krukenberga, zastosowanie fal elektromagnetycznych ]

0 thoughts on “Zawartość DNA jako marker prognostyczny u pacjentów z doustną leukoplakią czesc 4”