Skip to content

Zawartość DNA jako marker prognostyczny u pacjentów z doustną leukoplakią ad

1 rok ago

518 words

Wybór, klasyfikacja i wyniki pacjentów z doustną leukoplakią według analizy zawartości DNA uszkodzeń. Nie zaobserwowano zmian w ploidalności z aneuploidów na tetraploidalne lub diploidalne lub z tetraploidów na diploidalne lub aneuploidalne. Rak nie rozwijał się w czasie obserwacji u żadnego z pacjentów ze zmianami, które zmieniły się z diploidalnego na aneuploidalny podczas obserwacji. W latach 1982-1995 otrzymano wycinki z biopsji wycinków od 242 pacjentów z białymi łatami w trzech instytucjach w Norwegii (Szpital Uniwersytecki w Bergen i Oddział Otolaryngologii oraz Oddział Chirurgii Jamy Ustnej i Medycyny na Uniwersytecie w Oslo w Oslo). Wszystkie sekcje histologiczne zostały następnie poddane ponownej ocenie przez czterech patologów zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.9 Konsensus w sprawie klasyfikacji dysplazji został osiągnięty w przypadku 196 z 242 pacjentów (81 procent). Spośród tych 196 pacjentów 36 miało już rozpoznanie raka in situ lub raka jamy ustnej i dlatego nie zostały uwzględnione (ryc. 1). Spośród 160 pozostałych pacjentów dostępne były wystarczające bloki tkanek dla 150. W badaniu wzięło udział 150 pacjentów z białymi łatami, które zostały sklasyfikowane jako dysplastyczne. Wszystkie sekcje zostały zakodowane, a histologiczne pisanie i klasyfikacja zostały wykonane w sposób zaślepiony.
Wszystkich 150 pacjentów zgłoszono do Rejestru Raka w Norwegii i zapisano do programu kontynuacji, który dzięki uaktualnionemu rejestrowi krajowemu uzyskał dostęp szpitalny do miejsca pobytu obywateli Norwegii. Nie ustawiono górnego limitu na czas obserwacji. Pacjentom, u których rozpoznano dysplazję, zaplanowano coroczne badanie, obejmujące badanie błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz badanie palpacyjne szyjnych węzłów chłonnych. Podczas tych wizyt kontrolnych wykonano biopsje, jeśli wykryto uprzednio nierozpoznane białe plastry, po wycięciu pojawiły się białe plamki lub wcześniej rozpoznane plastry miały większy rozmiar. Żaden pacjent nie został utracony w trakcie obserwacji, chociaż dane dotyczące siedmiu pacjentów, którzy zmarli z przyczyn niezwiązanych z tą chorobą, zostały ocenzurowane w momencie śmierci.
Przeprowadzono całkowite wycięcie widocznych białych plastrów w przypadku wszystkich pojedynczych zmian o średnicy 3 cm lub mniejszej. W przypadku wielu zmian lub zmian o średnicy większej niż 3 cm wykonano dalsze wycięcie u pacjentów ze stwierdzoną histologicznie dysplazją. Lokalizacje zmian i kolejnych raków zostały udokumentowane za pomocą kodów topograficznych w Nomenklaturze Systematyzowanej. 29 Tylko nowotwory, które rozwinęły się w tym samym miejscu, co lub w pobliżu wcześniejszych białych plamek, uważano za przypadki postępu choroby.
Pacjenci z potwierdzonym używaniem tytoniu lub alkoholu otrzymywali standardowe ustne i pisemne informacje o czynnikach ryzyka raka jamy ustnej, a informacje te były powtarzane podczas każdej wizyty kontrolnej. Dane dotyczące używania tytoniu zostały zrekonstruowane z dokumentacji medycznej lub z wywiadów telefonicznych, w których pytano pacjentów o używanie tytoniu w momencie wstępnego rozpoznania leukoplakii jamy ustnej (brak historii używania tytoniu, wcześniejsze stosowanie tytoniu lub użycie tytoniu w momencie wstępnej diagnozy).
Barwienie próbek tkankowych
Rysunek 2
[hasła pokrewne: dobowa ilość moczu, tarcza międzykręgowa, nerwobóle żołądka ]
[podobne: edugaleria, olx kuj pom, szwajcarski system opieki zdrowotnej ]

0 thoughts on “Zawartość DNA jako marker prognostyczny u pacjentów z doustną leukoplakią ad”