Skip to content

Zapobieganie cukrzycy typu 2 przez zmiany w stylu życia wśród osób z upośledzoną tolerancją glukozy czesc 4

1 rok ago

469 words

Rozpoznanie cukrzycy oparto na lokalnie mierzonych wartościach stężenia glukozy w osoczu, ponieważ były one stosowane do włączenia pacjentów do badania. W analizie statystycznej zastosowano skorygowane wartości stężenia glukozy w osoczu. Niezależna komisja ds. Punktów końcowych potwierdziła wszystkie nowo rozpoznane przypadki cukrzycy. Ośrodki badawcze nie wymieniały się informacjami na temat liczby osób, które osiągnęły punkt końcowy, a dane dotyczące punktu końcowego były powiązane z przypisaniem do grupy w ośrodku badawczym dopiero wtedy, gdy ogółem 80 pacjentów osiągnęło punkt końcowy, jak stwierdzono w art. plan badania. Analiza statystyczna
W marcu 2000 r. Niezależny statystyk ukończył pierwszą analizę danych, która obejmowała wszystkie przypadki cukrzycy zdiagnozowane przed tą datą. Na podstawie wyników tej analizy komitet końcowy zalecił zakończenie badania.
Dwustronne t-testy i testy chi-kwadrat wykorzystano do analizy różnic między grupami na linii podstawowej i podczas obserwacji. Przeanalizowano krzywe przeżycia w celu oszacowania skumulowanej częstości występowania cukrzycy. Różnice między grupami pod względem częstości występowania cukrzycy badano za pomocą dwustronnego testu log-rank. Wszystkie analizy punktów końcowych były oparte na zasadzie zamiaru leczenia. Procedura SAS PHREG została wykorzystana do wyprowadzenia podstawowych danych szacunkowych, takich jak funkcje przeżycia i granice przedziału ufności wynoszące 95 procent szacunków (oprogramowanie SAS / STAT, wersja 6.12, SAS Institute, Cary, NC). Osoby, które wycofały się z badania, zostały uznane za zagrożone cukrzycą do czasu ostatniego doustnego testu tolerancji glukozy, podczas którego dane zostały ocenzurowane. Aby oszacować stopień uzależnienia zachorowalności na cukrzycę od osiągniętych zmian w stylu życia, uczestnicy otrzymali ocenę za każdy cel interwencji podczas rocznej wizyty (z 0 wskazującą, że nie została ona osiągnięta lub wskazuje na że zostało to osiągnięte), a wynik sukcesu został obliczony jako suma tych ocen. Dla każdej podgrupy zdefiniowanej zgodnie z wynikiem udanym obliczono odsetek osobników, u których rozwinęła się cukrzyca. Aby przetestować statystyczne powiązanie między tą proporcją a wynikiem sukcesu, przeprowadzono analizę regresji logistycznej za pomocą procedury SAS GENMOD. Oczekiwany udział został zamodelowany jako liniowa funkcja wyniku sukcesu.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów w grupach interwencyjnych i kontrolnych. Tabela 2. Tabela 2. Zmiany wybranych zmiennych klinicznych i metabolicznych od linii podstawowej do końca roku u osób w grupach interwencyjnych i kontrolnych. Pierwszy przedmiot został przydzielony do grupy w listopadzie 1993 r., A ostatni w czerwcu 1998 r. W tym czasie 90 procent badanych było włączonych do badania przez co najmniej 2 lata, a średni czas obserwacji wynosił 3,2 lat. Charakterystyka linii podstawowej obu grup była podobna (Tabela 1). W pierwszym roku średnia masa ciała (. SD) zmniejszyła się o 4,2 . 5,1 kg (4,7 . 5,4%) w grupie interwencyjnej io 0,8 . 3,7 kg (0,9 . 4,2%) w grupie kontrolnej (p <0,001). (Tabela 2). Obwód talii, stężenie glukozy na czczo na czczo, stężenie glukozy w osoczu dwie godziny po podaniu doustnym glukozy oraz stężenie insuliny w surowicy po dwóch godzinach od podania glukozy zmniejszyły się istotnie częściej wśród osób w grupie interwencyjnej niż wśród osób w grupie kontrolnej [więcej w: ropień opadowy, zwiotczenie przepony, dobowa ilość moczu ] [podobne: edugaleria, olx kuj pom, szwajcarski system opieki zdrowotnej ]

0 thoughts on “Zapobieganie cukrzycy typu 2 przez zmiany w stylu życia wśród osób z upośledzoną tolerancją glukozy czesc 4”