Skip to content

Wykrywanie mutacji w genie tyrozynazy u pacjenta z typem IA cystykołaczykowym bielactwo

1 rok ago

541 words

OCULOCUTANICZNA albinizm to grupa poważnych genetycznych zaburzeń pigmentacji charakteryzujących się zmniejszoną lub nieobecną biosyntezą pigmentu melaniny w melanocytach skóry, mieszku włosowym i oku.1 Z powodu fenotypu uderzającego, albinizm okołowinowy był jednym z pierwszych rozpoznanych zaburzeń genetycznych i jego typowe cechy kliniczne, 2, 3 autosomalny recesywny tryb dziedziczenia i heterogeniczność genetyczna2 3 4 są widoczne nawet w klasycznych opisach. W klasycznej, najpoważniejszej postaci albinizmu okołowinowego, typu IA, brak biosyntezy melaniny wynika z braku aktywności enzymu tyrozynazy (monooksygenazy monopenolowej, EC 1.14.18.1) w komórkach pigmentowych. Tyrozynaza jest enzymem zawierającym miedź, który katalizuje zarówno utlenianie tyrozyny do dopa, jak i późniejszą dehydrogenację dopa do dopachinonu. 5 Niedobór aktywności tyrozynazy w skórze zwierząt albinotycznych został po raz pierwszy wykazany w 1904,6 i już w 1908 r. Garrod zasugerował, że albinizm może być wrodzonym błędem metabolizmu.7 Niedawne klonowanie komplementarnych DNA (cDNA) kodujących normalną ludzką tyrozynazę 9 10 umożliwiło bezpośrednią charakterystykę mutacji w genie tyrozynazy odpowiedzialnym za niedobór aktywności tyrozynazy w Otyłocutynowym typie IA. bielactwo. Ustaliliśmy sekwencję regionu kodującego tyrozynazę w DNA od kobiety z klasyczną, ciężką albinizmem oculacyjno-typowym typu IA. Znaleźliśmy dwie różne mutacje missense, odziedziczone po każdym z rodziców, które skutkują substytucjami aminokwasów w jednym z dwóch przypuszczalnych miejsc wiążących miedź. Metody
Pacjent
Pacjentką była dorosła kobieta z klasycznymi cechami albinizmu alifatycznego typu IA, całkowicie pozbawioną wykrywalnej pigmentacji melaniny. Jej włosy były śnieżnobiałe, a jej skóra mleczno-biała; jej tęczówki były bladoniebieskie i całkowicie przeźroczyste; a jej siatkówki były niepigmentowane. Miała znacznie zmniejszoną ostrość wzroku, z niedorozwojem dołka, stałym oczopląsem, zezem i światłowstrętem. Aktywność tyrozynazy (hydroksylazy tyrozynowej) była niewykrywalna przez trytową analizę tyrozynową11 w anagenowych cebulkach włosowych, a mikroskopia elektronowa melanocytów 12 włosów-żarówek pacjenta pokazała jedynie pre-bananosomy stopnia I i II, bez melaniny. Trzy siostry pacjenta zostały podobnie dotknięte, podczas gdy jej dwaj bracia, rodzice i dwoje dzieci mieli normalne zabarwienie. Jej rodzice pochodzili z północnej Europy i nie są z sobą spokrewnieni.
Analiza powiązania genetycznego
Status nosicielstwa wszystkich członków rodziny w odniesieniu do albinizmu okołowinowego określono przez ilościową analizę aktywności tyrozynazy (hydroksylazy tyrozynowej) w anagenowych cebulkach włosów. 11. Genomowy DNA izolowano z leukocytów krwi obwodowej od wszystkich członków rodziny, rozszczepiano przez TaqI i analizowano. metodą hybrydyzacji typu Southerna 13 z pełnej długości cDNA mysiej tyrozyny, Tyrs-J14 użytym jako sonda i pociętym PstI w celu usunięcia regionu 3 nieulegającego translacji. Autoradiogramy oceniono na obecność polimorficznych fragmentów genów tyrozynazy 2,8 kb w porównaniu z fragmentami 2,4 kb.15 Analiza lod-score została przeprowadzona w wersji LIPED z 1987 roku.
Amplifikacja reakcji łańcuchowej polimerazy i sekwencjonowanie genomowego DNA
Wstępne mapowanie genomowe (nie pokazano) wykazało, że ludzki gen tyrozynazy zawiera cztery interweniujące sekwencje, z granicami egzon-intron identycznymi z tymi w mysim genie.17 segmenty DNA odpowiadające każdemu z pięciu egzonów genu tyrozynazy zostały amplifikowane z 0,1 ug. genomowego DNA pacjenta i każdego z jej rodziców, zgodnie z metodami Saiki i wsp., 18 z użyciem termostabilnej polimerazy DNA Taq (Perkin-Elmer Cetus, Norwalk, Conn.) i oligonukleotydu 19-merowego lub 20-merowego primery
[patrz też: zwiotczenie przepony, edugaleria, tarcza międzykręgowa ]

0 thoughts on “Wykrywanie mutacji w genie tyrozynazy u pacjenta z typem IA cystykołaczykowym bielactwo”