Skip to content

sokółka dentysta ad 6

1 rok ago

495 words

Nie obserwowano istotnej zmiany w śmiertelności w związku z terapią enalaprylem w żadnej z grup. Chociaż zaobserwowano ilościowe różnice w ryzyku łącznego punktu końcowego (zgon z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca) pomiędzy pacjentami rasy czarnej a dopasowanymi białymi pacjentami zgodnie z przypisaniem do leczenia, nie było znaczącej interakcji między leczeniem a rasą. Ogólna populacja białych pacjentów
Preparat Enalapril wiązał się z 40-procentową redukcją (przedział ufności 95%, 32 do 47%) z ryzykiem hospitalizacji z powodu niewydolności serca w ogólnej populacji 5719 białych pacjentów przed dostosowaniem statystycznym i 46-procentową redukcją (95-procentowy przedział ufności, 37 do 53 procent) po dostosowaniu do wieku, płci, poziomu wykształcenia, obecności lub braku trudności finansowych, frakcji wyrzutowej lewej komory, klasy funkcjonalnej NYHA, przyczyny dysfunkcji lewej komory, obecności lub braku historii nadciśnienia tętniczego, obecności lub nieobecności cukrzycę i stosowanie lub nie stosowanie beta-blokerów w linii podstawowej. Preparat Enalapril wiązał się również ze znaczącą redukcją 11% (przedział ufności 95%, od do 20%) w przypadku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny przed korektą iz 14-procentową redukcją (przedział ufności 95%, od 3 do 24%) w ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po wielozmiennej korekcie w ogólnej grupie białych pacjentów.
Dyskusja
Leczenie produktem Enalapril wiąże się ze znacznym zmniejszeniem ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca u białych pacjentów z dysfunkcją lewej komory, ale bez istotnej zmiany tego wyniku u podobnych pacjentów rasy czarnej. Pomimo podobnych dawek badanego leku, czarni pacjenci losowo przydzieleni do enalaprylu nie mieli istotnego obniżenia skurczowego lub rozkurczowego ciśnienia krwi, podczas gdy biali pacjenci mieli znaczące obniżenie zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. Nie zaobserwowano znaczącej zmiany w ryzyku zgonu w związku z leczeniem enalaprylem zarówno u pacjentów rasy czarnej, jak i pacjentów rasy białej z dopasowaniem.
Wyniki V-HeFT II podniosły możliwość rasowej różnicy w odpowiedzi na inhibitory ACE, ponieważ enalapril, w porównaniu z połączeniem hydalazyny i diazotanu izosorbidu, był związany ze zmniejszeniem śmiertelności wśród białych pacjentów, ale nie wśród pacjentów rasy czarnej. Interpretacja tej obserwacji jest skomplikowana przez fakt, że w V-HeFT I połączenie hydalazyny z diazotanem izosorbidu przyniosło korzyści głównie pacjentom rasy czarnej10. Tak więc różnica w odpowiedzi u pacjentów rasy czarnej i białej w V-HeFT II może można przypisać lepszej reakcji na enalapryl wśród białych pacjentów, lepszej reakcji na hydralazynę i diazotan izosorbidu wśród czarnych pacjentów lub kombinacji tych czynników.
W badaniu V-HeFT II enalapryl powodował utrzymujące się obniżenie ciśnienia krwi u białych pacjentów, ale nie u pacjentów rasy czarnej, 10 dostarczając dowodów na to, że niektóre różnice w korzyściach mogą wynikać z różnicy w odpowiedzi na leczenie inhibitorem ACE. Obecna analiza danych z SOLVD potwierdza tę hipotezę
[więcej w: piramidy nerkowe, krwiak zaotrzewnowy, tarcza międzykręgowa ]
[podobne: opaska esmarcha, kikut krukenberga, zastosowanie fal elektromagnetycznych ]

0 thoughts on “sokółka dentysta ad 6”