Skip to content

Rola genetycznie ustalonego polimorficznego metabolizmu leków w beta-blokadzie wytwarzanej przez propafenon ad

1 rok ago

479 words

W 5 dniu przeprowadzono test wrażliwości na izoproterenol zgodnie z metodą Cleavelanda i wsp.15 z osobnikami na czczo przed podaniem porannej dawki. Dawka izoproterenolu zwiększająca częstość akcji serca o 25 uderzeń na minutę (CD25) została określona za pomocą analizy regresji liniowej stromej części logarytmu krzywej dawka-odpowiedź dla izoproterenolu. W dniu 6, osiem godzin po ostatniej dawce, badani wykonywali test wysiłkowy na bieżni zgodnie ze standardowym protokołem Bruce a i wsp. 16 w celu określenia ich maksymalnego tętna wysiłkowego (HRmax) i poddano testom czynności płuc w celu określenia wymuszonego wydechu. objętość w jednej sekundzie (FEV1). Każdy badany poddano ocenie bieżni przy użyciu protokołu Bruce przed przystąpieniem do badania. Następnie wszystkie powtórne oceny podczas fazy placebo i leczenie farmakologiczne zakończono na tym samym etapie i czasie trwania ćwiczeń. Osobnicy zostali następnie przydzieleni do otrzymania jednego z trzech schematów leczenia propafenonem przez pięć dni (150, 225 lub 300 mg co osiem godzin) w sposób podwójnie ślepy. Ze względów bezpieczeństwa pierwsza dawka była zawsze 150 lub 225 mg co osiem godzin (przydzielana losowo). Testy wrażliwości na izoproterenol, testy na bieżni oraz testy czynnościowe płuc przeprowadzono w dniach 5 i 6, jak opisano dla fazy placebo. Ponadto, próbki krwi pobrano osiem godzin po ostatniej dawce propafenonu rano 6 dnia każdego okresu leczenia, a stężenia propafenonu, 5-hydroksy propafenonu i N-dealkilo- propafenonu mierzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. 17 Po 48-godzinnym okresie wymywania rozpoczęto następny schemat. Z wyjątkiem opisanych poniżej, każdy osobnik otrzymał placebo i wszystkie trzy schematy propafenonu.
Powinowactwo receptorów beta2 dla propafenonu i jego metabolitów
Oceniono również wiązanie propafenonu i jego metabolitów z receptorami beta2 na ludzkich limfocytach. Krew pobierano od pięciu zdrowych, wolnych od leku, niepalących ochotników płci męskiej (wiek 22 do 52 lat) z EDTA stosowanym jako antykoagulant. Błony jednojądrzasto-leukocytowe przygotowano jak opisano wcześniej.18 Przeprowadzono badania wiązania z radioligandem [125I] jodopindololem (8,14 x 1013 Bq [2200 Ci] na milimol, New England Nuclear, Boston) w obecności wzrastających stężeń propafenonu. 5-hydroksy propafenon lub N-dealkil propafenon (10-10 do 10-4 moli na litr, w dwóch powtórzeniach). Dane dotyczące samego propafenonu opisano wcześniej.3 Krzywe opisujące konkurencję dla wiązania [125I] jodopindololu analizowano za pomocą czteroparametrowego równania logistycznego19, które zapewniało oszacowanie stężenia konkurenta zajmującego 50 procent specyficznych miejsc wiążących (IC50). ). Stała (Ki) opisująca powinowactwo receptora do propafenonu lub jego metabolitów została określona za pomocą programu LIGAND.20
Analiza statystyczna
Analizę wariancji z zastosowaniem wielokrotnych pomiarów zastosowano do zbadania zależności od dawki działań beta-blokujących. Związek między stężeniem propafenonu (i jego metabolitów) a efektami beta-blokowania analizowano początkowo za pomocą prostej regresji liniowej, a następnie za pomocą regresji liniowej
[przypisy: związki purynowe, kryształki kwasu moczowego w moczu, olx kuj pom ]

0 thoughts on “Rola genetycznie ustalonego polimorficznego metabolizmu leków w beta-blokadzie wytwarzanej przez propafenon ad”