Skip to content

Rasa i reakcja na blokadę adrenergiczną z karwedylolem u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca ad

1 rok ago

557 words

Zarówno w przypadku nadciśnienia, jak i niewydolności serca, czarni wydają się czerpać mniejsze korzyści niż osoby nieżbrzymiające się ze stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny i beta-blokerów. [14, 17]. W związku z tym istnieje potrzeba zidentyfikowania leków, które mogą kontrolować progresję niewydolności serca u czarnych pacjentów. Przeprowadziliśmy retrospektywną analizę wpływu rasy na reakcję na karwedilol wśród pacjentów z niewydolnością serca, którzy byli zapisani do amerykańskiego programu badań niewydolności serca w Karwedilii.18 W przeciwieństwie do innych beta-blokerów, karwedylol hamuje także receptory .1-adrenergiczne i ma właściwości przeciwutleniające które mogą przyczyniać się do jej działań u pacjentów z niewydolnością serca
Metody
Pacjenci
Program US Carvedilol Heart Failure Trials był prospektywnie opracowanym, podzielonym na warstwy zestawem czterech równolegle prowadzonych badań, które były monitorowane przez jedną komisję etyczną. Szczegóły projektu badania i główne wyniki zostały już opublikowane.20 Z zapisanych 1094 pacjentów, 217 (20 procent) było czarnych, a 877 (80 procent) było pochodzenia europejskiego, azjatyckiego lub indiańskiego. Wszyscy pacjenci mieli niewydolność serca sklasyfikowaną jako New York Heart Association (NYHA) klasy II, III lub IV i frakcję wyrzutową lewej komory nie więcej niż 0,35 pomimo konwencjonalnego leczenia diuretami i zwykle z digoksyną i enzymem konwertującym angiotensynę. inhibitor.
Projekt badania
Pacjenci, którzy tolerowali otwarte leczenie rekombinowanym karwedilolem (6,25 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie) zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej placebo lub karwedylol (w stosunku 1: 1, 1: 2 lub 1: 3, w zależności od próby) .20 -23 Dawka badanego leku miała zostać zwiększona (w ciągu 4 do 6 tygodni); Następnie leczenie utrzymywano przy najwyższej tolerowanej dawce leku (6,25 do 50 mg karwedilolu lub placebo dwa razy na dobę), którą podawano dodatkowo do konwencjonalnej terapii przez okres do 15 miesięcy. Dawki konwencjonalnych leków miały pozostać stałe podczas okresu podwójnie ślepej terapii.
Podczas leczenia podtrzymującego, zmiany w klasie czynnościowej NYHA i zmiany w globalnych ocenach pacjentów i lekarzy rejestrowano co miesiąc, a frakcję wyrzutową lewej komory mierzono za pomocą wentrykulografii radionuklidu po 6 i 12 miesiącach (lub po zakończeniu podwójnego leczenia). -czas leczenia). Wszyscy pacjenci byli prospektywnie obserwowani pod kątem śmierci lub hospitalizacji; zdarzenia te zostały przeanalizowane przez radę monitorującą dane i bezpieczeństwo, która połączyła dane z wszystkich czterech badań w celu monitorowania bezpieczeństwa terapii. Badanie zostało zatrzymane wcześnie przez Radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa z powodu skuteczności leku.
Analiza statystyczna
Każde z czterech badań miało różne pierwotne i drugorzędne punkty końcowe, jak opisano wcześniej.20-23 Wszystkie analizy w raporcie bieżącym obejmowały wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, a wszystkie analizy były stratyfikowane zgodnie z próbą. Wszystkie zdarzenia zostały przypisane do pierwotnej grupy leczenia pacjenta, niezależnie od tego, czy pacjent przyjmował badany lek (zgodnie z zasadą zamiaru leczenia). Dane dotyczące zgonów i hospitalizacji zbierano bez względu na przyczynę; hospitalizacje sklasyfikowano jako niewydolność serca, z przyczyn sercowo-naczyniowych (w tym z niewydolnością serca) lub z przyczyn niesercowo-naczyniowych.
Ryzyko zgonu i hospitalizacji oceniano analizując czas do pierwszego zdarzenia, a różnice między grupami terapeutycznymi w każdej kohorcie rasowej testowano pod kątem istotności z zastosowaniem stratyfikowanego modelu proporcjonalnych hazardów Coxa.
[hasła pokrewne: piramidy nerkowe, krwiak zaotrzewnowy, przewlekłe ropne zapalenie migdałków ]
[więcej w: pekniecie zoladka, zwiotczenie przepony, krwiak zaotrzewnowy ]

0 thoughts on “Rasa i reakcja na blokadę adrenergiczną z karwedylolem u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca ad”