Skip to content

Tag: opaska esmarcha

Zawartość DNA jako marker prognostyczny u pacjentów z doustną leukoplakią czesc 4

4 tygodnie ago

537 words

Zawartość DNA zmierzono w próbkach biopsyjnych uzyskanych w czasie początkowego rozpoznania dysplazji i podczas wizyt kontrolnych. Średni współczynnik zmienności zawartości DNA w jądrach podczas diploidalnego piku, zarejestrowany przez liczbę jąder, w których występują dwa zestawy lub dwie kopie (2c), każdego chromosomu wynosił 5,7% (zakres od 3,3 do 7,9) ) dla wszystkich 150 pacjentów. Kryteria klasyfikacji…

Skuteczność szczepionki koniugatowej Salmonella typhi Vi u 2- do 5-letnich dzieci czesc 4

4 tygodnie ago

239 words

Granice ufności zostały obliczone metodą Miettinena i Nurminena.31 Test chi-kwadrat lub, w razie potrzeby, dokładny test Fishera został użyty do porównania zmiennych kategorycznych. We wszystkich obliczeniach wykorzystano logarytmy stężenia przeciwciał. Poziomy przeciwciał wyrażono jako średnie geometryczne z 25 i 75 percentylem. Porównania średnich geometrycznych przeprowadzono za pomocą niesparowanego lub sparowanego t-testu. Wyniki Charakterystyka uczestników badania…

Fluwoksamina w leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży czesc 4

1 miesiąc ago

501 words

Oznaczało to, że klinicysta zalecałby kontynuowanie leczenia zamiast zmiany na alternatywne leczenie. Inne środki Na poziomie podstawowym oraz w 4 i 8 tygodniu, każde dziecko ukończyło Wielowymiarową Skalę Lęku dla Dzieci, 30 i zarówno dziecko, jak i rodzic ocenili stan dziecka za pomocą Ekranu Emocjonalnych Zaburzeń związanych z Lękiem Dziecięcym.31 Te skale rejestrują odpowiedzi dziecka…

Czasowe aspekty małopłytkowości indukowanej przez heparynę czesc 4

1 miesiąc ago

82 words

W podgrupie pacjentów, którzy z pewnością wcześniej przeszli leczenie heparyną, zaobserwowano dwa wzorce czasowe małopłytkowości (szybki początek i typowy początek) (panel A). W tej podgrupie analiza czasu, jaki upłynął od poprzedniej terapii heparyną wykazała, że u pacjentów z trombocytopenią wywołaną heparyną o szybkim początku heparyny częściej przyjmowano heparynę w ciągu ostatnich 100 dni niż u…

Globalne trendy w odporności na leki przeciwprątkowe ad 5

1 miesiąc ago

510 words

Wiele z tych obszarów było w stanie utrzymać wysoki wskaźnik wyleczenia gruźlicy 18-22 W obu Amerykach wszystkie kraje, które były badane po raz pierwszy w tej fazie projektu – w tym Kanada, Chile, Kolumbia, Meksyk, Nikaragua, Urugwaj i Wenezuela – nie wykazały oznak poważnego problemu. W większości badanych krajów afrykańskich – nawet tych z wysoką…