Skip to content

sokółka dentysta

1 rok ago

222 words

Czarni pacjenci z niewydolnością serca mają gorsze rokowanie niż pacjenci w wieku podeszłym, co nie zostało odpowiednio wyjaśnione. Nie jest jasne, czy różnice rasowe w odpowiedzi na leczenie uzależnienia od narkotyków przyczyniają się do różnic w wynikach. Aby rozwiązać ten problem, zgromadziliśmy i przeanalizowaliśmy dane z badań profilaktycznych i leczenia w SOLVD, dwóch dużych, randomizowanych badaniach porównujących enalapryl z placebo u pacjentów z dysfunkcją lewej komory.
Metody
Zastosowaliśmy dopasowaną kohortę, w której do czterech pacjentów dopasowywano do każdego czarnego pacjenta zgodnie z próbą, przypisaniem do leczenia, płcią, frakcją wyrzutową lewej komory i wiekiem. Łącznie 1196 białych pacjentów (580 z próby zapobiegania i 616 z próby leczenia) zostało dopasowanych do 800 czarnych pacjentów (404 z próby zapobiegania i 396 z próby leczenia). Średni czas obserwacji wynosił 35 miesięcy w badaniu zapobiegawczym i 33 miesiące w próbie leczenia.
Wyniki
Czarni pacjenci i dopasowani biali pacjenci mieli podobne cechy demograficzne i kliniczne, ale u pacjentów rasy czarnej odnotowano wyższy wskaźnik zgonu z dowolnej przyczyny (12,2 vs 9,7 na 100 osobolat) i hospitalizacji z powodu niewydolności serca (13,2 vs. 7,7 na 100 osobo-lat). Pomimo podobnych dawek leku w obu grupach, leczenie enalaprylem, w porównaniu z placebo, było związane z 44-procentową redukcją (95-procentowy przedział ufności, 27 do 57%) w zakresie ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca u białych pacjentów (P <0,001), ale bez istotnej redukcji wśród pacjentów rasy czarnej (P = 0,74). W jednym roku leczenie enalaprylem wiązało się ze znaczącym zmniejszeniem wartości ciśnienia skurczowego w linii podstawowej (średnio o . 5 . 5,1 mm Hg) i rozkurczowym ciśnieniem krwi (3,6 . 10,6 mm Hg) u białych pacjentów, nie wśród czarnych pacjentów. Nie zaobserwowano istotnej zmiany w ryzyku zgonu w związku z terapią enalaprylem w żadnej z grup.
Wnioski
Leczenie produktem Enalapril wiąże się ze znacznym zmniejszeniem ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca u białych pacjentów z dysfunkcją lewej komory, ale nie u podobnych pacjentów rasy czarnej. To odkrycie podkreśla potrzebę dodatkowych badań nad skutecznością terapii niewydolności serca u pacjentów rasy czarnej.
Wprowadzenie
Przeprowadzone na szeroką skalę próby leczenia niewydolności serca w ostatnim dziesięcioleciu wykazały poprawę wyników w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) i beta-blokerów.1-7 W badaniach dysfunkcji lewej komory (SOLVD), dwie równoczesne próby oceniając skuteczność enalaprylu u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory, enalapryl był związany z 16-procentową redukcją ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów z objawami6 i 20-procentową redukcją ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z powodu serca niepowodzenie wśród pacjentów bez objawów7. Te wyniki i wyniki innych badań1-5 doprowadziły do zalecenia, że wszyscy pacjenci z niewydolnością serca z towarzyszącą frakcją o niskiej frakcji wyrzutowej, którzy mogą tolerować inhibitory ACE i beta-blokery, powinni być leczeni oboma środkami .8,9
Jednak dane z drugiej próby niepowodzenia Vasodilator-Heart Failure (V-HeFT II) wskazały, że chociaż leczenie enalaprylem, w porównaniu z leczeniem za pomocą połączenia hydralazyny i diazotanu izosorbidu, wiązało się ze znacznym zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wśród białych pacjentów nie zaobserwowano takiej korzyści wśród czarnych pacjentów. 10 Ponadto, w Beta-Blocker Evaluation of Survival Trial stwierdzono, że biały, ale nie czarny, pacjenci z niewydolnością serca wydają się czerpać korzyści z beta-blokera bucindololu, 11 sugerując, że mogą istnieć różnice rasowe w odpowiedzi terapeutycznej
[więcej w: zwiotczenie przepony, brodawka nerkowa, złamanie wyrostka poprzecznego ]
[podobne: żołądek wielokomorowy, funkcja poznawcza, nerwobóle żołądka ]

0 thoughts on “sokółka dentysta”