Skip to content

Rola genetycznie ustalonego polimorficznego metabolizmu leków w beta-blokadzie wytwarzanej przez propafenon czesc 4

1 rok ago

152 words

Stopień wzrostu CD25 i zmniejszenie maksymalnego tętna wysiłkowego były większe u osób z fenotypem złego metabolizmu, zwłaszcza w niższych dawkach. Jak wskazuje tablica 1, badani ci mieli również znacznie wyższe stężenia propafenonu w osoczu, szczególnie w niższych dawkach. Korelacje między stężeniem propafenonu w osoczu a jego działaniem beta-blokującym (ryc. 2) potwierdzają koncepcję, że akumulacja propafenonu w osoczu stanowiła zmienny zakres beta-blokady. Nie stwierdzono żadnych zmian FEV1 u tych zdrowych osób. Chociaż stężenia propafenonu w osoczu znacznie przekraczały stężenia jego metabolitów (Tabela 1), oceniano również, że metabolity przyczyniły się do beta-blokującego działania propafenonu. Prosta analiza regresji liniowej wykazała znaczące korelacje między poziomem N-dealkilowanego propafenonu w osoczu (ale nie poziomem 5-hydroksy propafenonu w osoczu) i efektami beta-blokowania. Jednak poziom N-dealkilowanego propafenonu w osoczu również był silnie skorelowany ze stężeniami leku macierzystego w osoczu (r = 0,78, P <0,001), a wielorakie regresje liniowe uwzględniające stężenia zarówno propafenonu, jak i N-dealkilokropafenonu nie wykazały, że istnieje udział metabolitu N-dealkilu. Ponadto stężenia propafenonu, które według szacunków dają ustalony stopień beta-blokady u poszczególnych osobników, były podobne u tych z jednym z dwóch fenotypów, co ponownie sugeruje, że metabolity nie odgrywały istotnej roli w pośredniczeniu w beta-blokadzie. Stężenia szacowane na 10% zmniejszenie maksymalnego tętna wysiłkowego wynosiły 3,12 . 1,50 .mol na litr (1065 . 513 ng na mililitr, zakres od 0,80 do 5,13 .mol na litr [273 do 1750 ng na mililitr]) u pacjentów z fenotyp ekstensywnego metabolizera (n = 6) i 3,30 . 1,10 .mol na litr (1126 . 377 ng na mililitr, zakres od 2,09 do 4,76 .mol na litr [715 do 1625 ng na mililitr]; P nieistotny) u pacjentów z fenotyp złego metabolizera (n = 3). Stężenia, dla których oszacowano, że dają stosunek dawki 4, wynosiły 3,45 . 3,54 .mol na litr (1177 . 1209 ng na mililitr; zakres od 0,98 do 11,20 .mol na litr [333 do 3824 ng na mililitr]) u pacjentów z fenotypem ekstensywnego metabolizmu (n = 7) i 4,42 . 0,83 .mol na litr (1509 . 283 ng na mililitr, zakres od 3,77 do 5,59 .mol na litr [1288 do 1907 ng na mililitr]; P nieistotny) w tych o fenotypie złego metabolizmu ( n = 3).
Figura 3. Figura 3. Przemieszczenie [125I] jodopindololu z .2 adrenoceptorów na ludzkich limfocytach przez propafenon (.), N-desalkil propafenon (.) i 5-hydroksy propafenon (.). Kształt wszystkich trzech łuków był jednofazowy, a zbocza nie różniły się znacząco od jedności. W pięciu eksperymentach krzywe przesunięcia dla 5-hydroksy propafenonu (IC50 = 478 . 154 nmoli na litr, Ki = 181 . 61 nmoli na litr) i dla N-dealkil propafenonu (IC50 = 90 . 38 nmoli na litr; Ki = 37 . 15 nmoli na litr) przesunięto na prawo od tej dla propafenonu (IC50 = 32 . 19 nmoli na litr, Ki = 12 . 4 nmole na litr).
Dalsze dowody, że działania beta-blokujące propafenonu były mediowane głównie przez lek macierzysty, zostały dostarczone w badaniach in vitro (ryc.
[przypisy: masa krytyczna fizyka, złamanie wyrostka poprzecznego, zastosowanie fal elektromagnetycznych ]

0 thoughts on “Rola genetycznie ustalonego polimorficznego metabolizmu leków w beta-blokadzie wytwarzanej przez propafenon czesc 4”