Skip to content

Rasa i reakcja na blokadę adrenergiczną z karwedylolem u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca czesc 4

1 rok ago

132 words

Wielkości różnic między kohortami, po korekcie dla różnych rozkładów rasowych pomiędzy protokołami (i wyrażone jako różnica między wartością w czarnej kohorcie a wartością w kohorcie niebielonej), były następujące: frakcja wyrzutowa, 0,02 ( 95-procentowy przedział ufności, -0,01 do 0,05); skurczowe ciśnienie krwi, -0,34 mm Hg (przedział ufności 95%, -5,21 do 4,54); rozkurczowe ciśnienie krwi, 0,54 mm Hg (przedział ufności 95%, -2,80 do 3,88); i częstość akcji serca, -4,27 uderzeń na minutę (95-procentowy przedział ufności, -8,09 do -0,45). Status kliniczny
Pacjenci przydzieleni do otrzymywania karwedylolu częściej wykazywali poprawę i rzadziej mieli pogorszenie w zakresie klasy funkcjonalnej NYHA i ich własnych oraz ogólną ocenę lekarzy niż pacjenci otrzymujący placebo, niezależnie od tego, czy byli oni czarni (P = 0,006, P = 0,002 i P <0,001) lub nieczarne (odpowiednio: p = 0,02, p <0,001 i p <0,001) (tab. 2). Stosunek względnego ryzyka dla tych trzech zmiennych związanych z objawami czerni w porównaniu z pacjentami nieczarnymi wynosił 0,64 (przedział ufności 95%, 0,34 do 1,18), 0,56 (przedział ufności 95%, 0,30 do 1,04) i 0,65 (95% przedział ufności, od 0,35 do 1,22). Żadna z wartości P dla interakcji między leczeniem a rasą w odniesieniu do tych zmiennych była znacząca (P = 0,15, P = 0,18 i P = 0,06, odpowiednio).
Ryzyko zgonu lub hospitalizacji
Tabela 3. Tabela 3. Ryzyko poważnych zdarzeń klinicznych według grupy leczenia. Rycina 1. Rycina 1. Analiza Kaplana-Meiera skumulowanych szybkości przeżycia bez hospitalizacji wśród czarnych pacjentów (panel A) i wśród pacjentów nieczarowanych (panel B). W kohorcie czarnych pacjentów losowo przydzieleni do karwedylolu mieli o 48 procent niższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z jakiegokolwiek powodu niż ci przypisani placebo (P = 0,01); wśród pacjentów nieczarnych redukcja ryzyka wyniosła 30% (P = 0,01). Nie było znaczącej różnicy w wielkości efektu leku między dwiema kohortami rasowymi (P = 0,33).
Ryc. 2. Ryc. 2. Wpływ karwedilolu na czarne pacjenci i nieczarni pacjenci, wyrażone jako względne ryzyko (karwedilol vs. placebo) pięciu zmiennych wynikowych. Szacunki punktowe na lewo od linii pionowej (linia jedności) wskazują na korzystny wpływ karwedilolu. Wartości P dla interakcji służą do porównania wpływu karwedilolu (po skorygowaniu pod kątem działania placebo) w dwóch kohortach rasowych. Zmienne wynikowe są wymienione w kolejności zgodnej z częstością zdarzeń wśród czarnych pacjentów w grupie placebo. Linie poziome wskazują 95-procentowe przedziały ufności.
Czarni pacjenci otrzymujący placebo częściej umierają z jakiejkolwiek przyczyny niż inni pacjenci (śmiertelność, 8,9 procent vs. 7,5 procent); byli też bardziej skłonni do hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny niż osoby nieprzebyte (31,1% wobec 25,3%). Jednakże karwedilol zmniejszał ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i połączone ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji w podobnym stopniu w dwóch kohortach rasowych (tabela 3)
[patrz też: pekniecie zoladka, kryształki kwasu moczowego w moczu, złamanie wyrostka poprzecznego ]
[patrz też: edugaleria, olx kuj pom, szwajcarski system opieki zdrowotnej ]

0 thoughts on “Rasa i reakcja na blokadę adrenergiczną z karwedylolem u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca czesc 4”