Skip to content

Molekularne predyktory przeżycia po adiuwancie Chemioterapia raka okrężnicy ad 6

1 rok ago

528 words

W podgrupie tych z wysokim poziomem MSI, ci, których rak miał mutację w genie receptora typu II dla TGF-.1 (TGF-.1 RII) mieli wyższy wskaźnik przeżycia wolnego od choroby niż ci bez tej mutacji ( Panel D). Wartości P obliczono testem log-rank. Rysunek 3. Rycina 3. Całkowite przeżycie według analizy markerów molekularnych u pacjentów z rakiem okrężnicy w stopniu III leczonym pooperacyjną chemioterapią adjuwantową z zastosowaniem schematów opartych na fluorouracylu. Wskaźnik przeżycia całkowitego był znacznie wyższy u pacjentów, u których rak nie wykazywał utraty heterozygotyczności (LOH) na chromosomie 18q (panel A); dotyczyło to również podgrup pacjentów z guzami stabilnymi mikrosatelitarnie (MSS) (Panel B). Częstość przeżycia pacjentów, u których nowotwory miały wysoki poziom niestabilności mikrosatelitarnej (MSI), nie różniła się znacząco od tej u pacjentów z guzami stabilnymi mikrosatelitarnie (Panel C). Pacjenci z wysokim poziomem niestabilności mikrosatelitarnej i mutacją genu dla receptora typu II dla TGF-.1 (TGF-.1 RII) mieli wyższy wskaźnik przeżywalności niż pacjenci bez tej mutacji (panel D). Wartości P obliczono testem log-rank.
Ponieważ skuteczność adiuwantowej chemioterapii jest silniej ustalona dla pacjentów z rakiem stopnia III niż dla osób z stadium II raka, przeżywalność wśród osób z stadium II choroby analizowano oddzielnie. Spośród analizowanych markerów molekularnych status 18q był znacząco związany zarówno z pięcioletnim przeżywaniem wolnym od choroby, jak i pięcioletnim całkowitym przeżyciem po chemioterapii u pacjentów z rakiem stopnia III (Tabela 3). Pacjenci z nowotworami, którzy zachowali 18q, mieli pięcioletni współczynnik przeżycia bez choroby wynoszący 64 procent, w porównaniu z 44 procent wśród osób z utratą heterozygotyczności przy 18q (P = 0,002) (Figura 2 i Tabela 3). Odpowiadające temu pięcioletnie całkowite wskaźniki przeżywalności wyniosły 69% z zachowaniem alleli 18q i 50% z utratą alleliczną przy 18q (P = 0,005) (rysunek 3 i tabela 3). Status 18q miał również wartość predykcyjną w analizie podgrupy pacjentów z stabilnym mikrosatelitarnie rakiem stopnia III.
Mutacja genu dla receptora typu II dla TGF-.1, specyficznego wskaźnika wysokiego poziomu niestabilności mikrosatelitarnej, była marginalnie związana z lepszym pięcioletnim całkowitym przeżyciem (Tabela 3). Wysoki poziom niestabilności mikrosatelitarnej i zmiana markera BAT-26 były również umiarkowanie związane z poprawą przeżycia wolnego od choroby w ciągu pięciu lat (P = 0,02 dla obu związków). Wśród pacjentów, którzy mieli raka trzeciego stadium z zarówno wysokim poziomem niestabilności mikrosatelitarnej, jak i mutacją genu dla receptora typu II dla TGF-.1, wskaźnik przeżycia wolnego od choroby po pięciu latach wynosił 79 procent, w porównaniu z 40 procent wśród tych, których guzy cechowały się wysokim poziomem niestabilności mikrosatelitarnej i brakiem mutacji tego genu (P = 0,007) (rys. 2 i tabela 3). Odpowiednie wskaźniki przeżycia całkowitego po pięciu latach wynosiły 74 procent i 46 procent (p = 0,04) (wykres 3 i tabela 3).
Nie było związku pomiędzy przeżyciem po leczeniu określonym schematem a obecnością któregokolwiek z markerów molekularnych. Żaden marker nie miał wartości prognostycznej w analizie 121 pacjentów z rakiem w stadium II, prawdopodobnie z powodu małej próbki.
Tabela 4
[hasła pokrewne: krwiak zaotrzewnowy, brodawka nerkowa, kryształki kwasu moczowego w moczu ]
[hasła pokrewne: szron mocznicowy, olx chojnów, włóknik po wycięciu migdałków ]

0 thoughts on “Molekularne predyktory przeżycia po adiuwancie Chemioterapia raka okrężnicy ad 6”