Skip to content

Fluwoksamina w leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży cd

1 rok ago

543 words

Pozostałe 128 dzieci przydzielono losowo do grupy otrzymującej fluwoksaminę lub placebo przez osiem tygodni, podczas których kontynuowano psychoterapię wspomagającą. Dawka fluwoksaminy była zwiększona o około 50 mg na tydzień do maksymalnie 300 mg na dobę u młodzieży i 250 mg na dobę u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Kapsułki placebo i fluwoksaminy były identyczne pod względem wyglądu, tak więc klinicyści, którzy leczyli dzieci i korygowali dawki badanego leku, nie byli świadomi przypisań grupy terapeutycznej. Zwiększenie dawki było opóźnione u dzieci, u których wystąpiły działania niepożądane lub uśmierzenie ich zaburzeń lękowych. Lekarze leczący widywali dzieci i rodziców tygodniowo w tygodniach od do 6 i pod koniec 8. tygodnia. Podczas każdej wizyty lekarz prowadził psychoterapię wspomagającą, oceniał nasilenie objawów za pomocą Skali Oceny Lęku Pediatrycznego i monitorował pacjenta pod kątem ruchomości. Kliniczne wskazania do usunięcia z badania zostały określone przed rozpoczęciem badania; decyzje o usunięciu dzieci opierały się na konsensusie grupy lekarzy specjalistów, w tym zarówno klinicystów, którzy leczyli dzieci, jak i klinicystów, którzy tego nie robili, z których wszyscy nie byli świadomi zadań związanych z leczeniem grupowym.
Diagnoza i wyniki pomiarów
Kryteria włączenia i wyłączenia według diagnozy zostały ocenione przez doświadczonych klinicystów w semistrukturalnych wywiadach z wykorzystaniem harmonogramu zaburzeń afektywnych i schizofrenii dla dzieci w wieku szkolnym.27
Dwoma pierwszymi miernikami wyników były: zmiana wyniku w Skali Oceny Lęku Pediatrycznego, którą oceniano w każdym tygodniu, oraz wynik na skali klinicznej globalnej oceny wrażeń po zakończeniu badania.
Objawy lęku
Przed badaniem skala oceniana przez klinicystę nie była dostępna do oceny objawów docelowych zaburzeń.21 Aby sprostać tej potrzebie, opracowano i zatwierdzono Skalę Ratingu Lęku Pediatrycznego u dzieci z klinicznie znaczącymi zaburzeniami lękowymi, które zidentyfikowano za pomocą standardowych wywiadów. z klinicystami.22 W tej skali lekarz używa listy kontrolnej pytań dotyczących objawów lęku w ciągu ostatniego tygodnia, aby uzyskać odpowiedzi od rodziców i dzieci. Po wypełnieniu tej listy kontrolnej klinicysta ocenia pięć ogólnych kwestii: nasilenie cierpienia dziecka z powodu lęku, częstotliwość lęku, stopień, w jakim dziecko unika sytuacji wywołujących lęk, oraz stopień, w jakim lęk ogranicza udział dziecka w typowych codziennych zajęciach zarówno w domu, jak i w innych środowiskach, takich jak szkoła. Suma punktów w tych pięciu punktach, które mogą wynosić od 0 do 25, była podstawowym miarą wyniku ciągłego. Ocena 10 wskazuje na łagodny, ale klinicznie znaczący poziom lęku, podczas gdy ocena 20 wskazuje na wyjątkowo wysoki poziom lęku.
Globalne usprawnienie
Podczas każdej wizyty, globalna poprawa została oceniona przez klinicystę stosującego leczenie w skali globalnej oceny klinicznej z wykorzystaniem danych ze wszystkich innych pomiarów w badaniu. Zastosowano ośmiopunktową skalę, podobnie jak w przypadku wcześniejszych badań dzieci.28,29 Dzieci, które otrzymały ocenę 3 (poprawioną), 2 (znacznie poprawioną) lub (bez objawów) zdefiniowano jako mające klinicznie znaczącą odpowiedź do leczenia
[patrz też: złamanie wyrostka poprzecznego, przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych, zadzierzgnięcie napletka ]
[hasła pokrewne: szron mocznicowy, olx chojnów, włóknik po wycięciu migdałków ]

0 thoughts on “Fluwoksamina w leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fototapety do kuchni laminowane[…]