Skip to content

Fluwoksamina w leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży ad 5

1 rok ago

60 words

Zmiana wyników w skali oceny lęku u pacjentów pediatrycznych oraz globalna skala poprawy wrażliwości klinicznej w grupach fluwoksaminy i placebo. Rycina 2. Rycina 2. Średni całkowity wynik skali oceny lęku u dzieci w grupach fluwoksaminy i placebo podczas próby osiem-tygodniowej. Krzywe oceniano za pomocą losowej regresji dla 61 dzieci w grupie fluwoksaminy i 63 dzieci w grupie placebo (p <0,001 dla interakcji leczenia z czasem). Wynik na skali oceny lęku u dzieci może wynosić od 0 do 25, z wynikiem 10 wskazującym łagodne, ale klinicznie znaczące poziomy lęku i wynik 20 wskazujący na silny lęk. Rycina 3. Rycina 3. Skumulowane odpowiedzi na skalę klinicznych globalnych wrażeń-ulepszeń podczas próby osiem-tygodniowej w grupach fluwoksaminy i placebo. Dane pochodzą od 63 pacjentów z grupy fluwoksaminy, z których 48 miało odpowiedź (76 procent) i 65 pacjentów z grupy placebo, z których 19 miało odpowiedź (29 procent, p <0,001 dla różnicy w odsetku odpowiedzi dwa zabiegi). W ośmiopunktowej skali klinicznej Global Impressions-Improvement, punktacja mniejsza niż 4 została zdefiniowana jako odpowiedź na leczenie (objawy lęku uległy poprawie lub ustały).
Dzieci z grupy fluwoksaminy wykazywały większe zmniejszenie objawów lęku i szybsze odpowiedzi kliniczne niż dzieci z grupy placebo (tabela 2 i ryc. 2 i ryc. 3). W Skali Oceny Niepokoju Pediatrycznego istotne różnice między grupami terapeutycznymi były wykrywalne do 3. tygodnia i zwiększały się do 6. tygodnia, przy niewielkiej zmianie w ciągu ostatnich dwóch tygodni badania. Pod koniec badania średnia ocena Skali Oceny Lęku Pediatrycznego w grupie fluwoksaminy była niższa niż 10 – ocena wskazująca na nie więcej niż łagodny lęk – podczas gdy ocena w grupie placebo pozostawała wysoka (powyżej 14). W skali klinicznej globalnej poprawy wrażliwości, 48 z 63 dzieci z grupy fluwoksaminy (76 procent) miało wyniki poniżej 4, w porównaniu z 19 z 65 dzieci w grupie placebo (29 procent). W przypadku obu miar, skutki leczenia fluwoksaminą są uważane za duże, biorąc pod uwagę wyniki innych badań nad zaburzeniami nastroju i lęku u dzieci.6,7,16,17,34 Żadna z analiz nie wykazała interakcji ośrodka z leczeniem.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły w dowolnym momencie podczas próby w grupach fluwoksaminy i placebo. Zdarzenia niepożądane, które zostały zarejestrowane w dowolnym momencie podczas badania, wymieniono w kolejności malejącej według częstości występowania w Tabeli 3. Dyskomfort w jamie brzusznej był istotnie bardziej rozpowszechniony w grupie fluwoksaminy niż w grupie placebo (P = 0,02); istniał również trend w kierunku większej częstotliwości zwiększonej aktywności ruchowej w grupie fluwoksaminy (P = 0,06).
Przedwczesne przerwanie leczenia i nasilenie lęku
Łącznie 10 z 63 dzieci z grupy fluwoksaminy (16 procent) wycofało się z badania, w porównaniu z 14 z 65 dzieci w grupie placebo (22 procent). Przyczyną wycofania się z grupy fluwoksaminy było niepowodzenie w powrocie do kliniki (dwoje dzieci), niezdolność do połknięcia leku (troje dzieci) oraz zdarzenia niepożądane (uspokojenie, dyskomfort somatyczny lub nadpobudliwość, pięcioro dzieci)
[podobne: piramidy nerkowe, szwajcarski system opieki zdrowotnej, ropień opadowy ]
[przypisy: kryształy kwasu moczowego w moczu, tarcza międzykręgowa, kryształki kwasu moczowego w moczu ]

0 thoughts on “Fluwoksamina w leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży ad 5”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ginekolog Warszawa Śródmieście[…]