Skip to content

Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 ad 8

1 rok ago

589 words

Chociaż teoretycznie możliwy jest niedobór interleukiny-2 spowodowany nieprawidłowym, niefunkcjonalnym białkiem interleukiny-2, nie był on przyczyną niedoboru odporności u naszego pacjenta. Normalnie, transkrypcja genu interleukiny-2 wymaga obecności wewnątrzjąderkowych białek transaktywujących, które wiążą się z różnymi sekwencjami w regionach regulatorowych genu.9, 28 29 30 Wiązanie kompleksów białkowych NFAT-1, NF-kB, AP -1, paź-1, a AP-3 jest konsekwencją prawidłowej aktywacji limfocytów T. Mutacje w sekwencjach genu interleukiny-2, które mogłyby zakłócać wiązanie białek regulatorowych, mogłyby skutkować brakiem transkrypcji genu interleukiny-2. Ewentualnie defekt w białkach regulatorowych wymaganych do transkrypcji interleukiny-2 może również wyjaśniać obecne wyniki. Nieprawidłowość w AP-1 jest mało prawdopodobnym wyjaśnieniem SCID, ponieważ kompleks AP-1 jest niezbędny do transkrypcji wielu innych genów, a zatem jest prawdopodobnie wymagany do przeżycia płodu.31, defekt 32 A w mRNA interleukiny-2 sama w sobie, z wynikającą z tego utratą stabilności komunikatu, może również skutkować obserwowaniem niskiego poziomu mRNA interleukiny-2 u tego pacjenta.
Fenotyp limfocytów krwi obwodowej pacjenta sugeruje, że niektóre z krążących komórek były tymocytami. Podczas różnicowania grasiczego obserwowano komórki CD3 +, CD4-, CD8- i CD3-, CD1 +. 34, 34 Niepowodzenie limfocytów T pacjenta w produkcji interleukiny-2 prawdopodobnie nie było spowodowane defektem dojrzewania. Teocyty są zdolne do wytwarzania interleukiny-2 po stymulacji octanem mirystynianu forbolu i A23187.35. Pacjent nie miał wykrywalnych poziomów interleukiny-2 po takiej stymulacji. Tak więc niezwykły fenotyp limfocytów T krwi obwodowej pacjenta najprawdopodobniej był wtórny do niedoboru interleukiny-2, a nie pierwotnej przyczyny defektu w produkcji interleukiny-2.
Poza tym, że odgrywa rolę w proliferacji dojrzałych limfocytów T, zaproponowano interleukinę-2 jako niezbędny czynnik różnicowania limfoidalnego. Odkryto receptory interleukiny 2 na niedojrzałych tymocytach i limfocytach B.36 37 38 39 Funkcjonalna rola w różnicowaniu grasicy dla receptorów interleukiny-2 nie została w pełni ustalona. Obecność krążących limfocytów T z markerem grasiczym CD1 mogła wynikać z nieprawidłowego dojrzewania tymocytów spowodowanego brakiem prawidłowej produkcji interleukiny-2. Jednakże pojawienie się dojrzałych limfocytów T zdolnych do prawidłowej cytotoksyczności u naszego pacjenta (dane nie pokazane) sugerują, że interleukina-2 nie jest absolutnym wymogiem dla rozwoju funkcjonalnych limfocytów T. Tak więc jest możliwe, że receptory interleukiny 2 znajdujące się na tymocytach nie są niezbędne dla ontogenezy grasicy.
Dostępność rekombinowanej ludzkiej interleukiny-2 pozwala obecnie na terapię zastępczą u pacjentów, u których niedobór proliferacyjny limfocytów T jest spowodowany brakiem wytwarzania interleukiny-2. 27 Skutki takiej terapii mogą zależeć częściowo od specyficzności niedoboru interleukiny-2. . Jest prawdopodobne, że pacjenci, którzy mają specyficzny brak transkrypcji interleukiny-2 lub wytwarzają nieprawidłowe białko interleukiny-2, skorzystają z terapii rekombinowaną interleukiną-2 Korzyści płynące z terapii zastępczej interleukiną-2 u pacjentów z uogólnionymi defektami aktywacji limfocytów T lub wytwarzaniem cytokin są mniej jasne.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez grant z Fundacji Concern II.
Jesteśmy wdzięczni Trangowi Nguyenowi, Felixowi Burotto, Diane Reisinger i Tylerowi Parr za pomoc techniczną; do Elizabeth Colón o pomoc w przygotowaniu manuskryptu; do Johna Tomicha do syntezy oligonukleotydów; do Carolyn Paradise (Cetus Corp.) za rekombinowaną interleukinę-2; i Donaldowi Kohnowi za pomocną radę.
Author Affiliations
Z Wydziału Immunologii Badawczej i Transplantacji Szpiku Kostnego, Szpitala Dziecięcego w Los Angeles, Oddziałów Pediatrii (KW, RP) i Mikrobiologii (RP), Wydziału Medycyny Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles. Prośba o przedruk do Dr. Weinberga w Wydziale Immunologii Badawczej i Transplantacji Szpiku Kostnego, Szpital Dziecięcy w Los Angeles, 4650 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90027.

[podobne: złamanie wyrostka poprzecznego, zwiotczenie przepony, opaska esmarcha ]

0 thoughts on “Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 ad 8”