Skip to content

Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 ad 6

1 rok ago

434 words

Łącznie 3 x 106 limfocytów krwi obwodowej ze zdrowej grupy kontrolnej lub pacjenta inkubowano z fitohemaglutyniną (PHA), octanem mirystynianu forbolu (PMA) i A23187 lub samą pożywką przez 16 godzin. Dziesięć procent wyekstrahowanego całkowitego komórkowego RNA na reakcję inkubowano ze starterami oligonukleotydowymi i odwrotną transkryptazą wirusa ptasiej mieloblastozy w celu wytworzenia cDNA interleukiny-2 lub interferonu gamma. Trzydzieści cykli reakcji łańcuchowej polimerazy zastosowano następnie do amplifikacji produktów cDNA interleukiny 2 lub interferonu gamma. Southern blot produktów amplifikacji hybrydyzowano z sondami oligonukleotydowymi dla interleukiny-2 lub interferonu gamma, przepłukano i poddano autoradiografii. W badaniach wykazano, że pacjent miał określoną wadę wstępnego transformacji w produkcji interleukiny-2 (ryc. 1). W komórkach kontrolnych fitohemaglutynina lub octan mirystynianu forbolu i A23187 indukowały transkrypcję zarówno interleukiny 2, jak i interferonu gamma. Przeciwnie, nie wykryto mRNA interleukiny-2 w komórkach pacjenta po ekspozycji na fitohemaglutyninę lub octan mirystynianu forbolu i A23187. Interferon gamma mRNA był obecny w niestymulowanych komórkach pacjenta, co wskazuje, że niektóre z limfocytów zostały aktywowane in vivo. Podobnie jak w normalnych komórkach kontrolnych, poziom interferonu gamma mRNA wzrósł po stymulacji fitohemaglutyniną lub octanem mirystynianu forbolu i A23187. W warunkach stosowanych do wykrywania mRNA interleukiny-2, rutynowo wykryto transkrypty interleukiny 2 z mniej niż 1000 stymulowanych limfocytów T krwi obwodowej. W naszych doświadczeniach użyto całkowitego komórkowego RNA z 300 000 komórek do wykrycia transkrypcji interleukiny-2. Zatem ilość mRNA interleukiny-2 w komórkach pacjenta była mniejsza niż 1/300 ilości w normalnych komórkach. Uogólniony defekt w indukcji transkrypcji cytokin został wykluczony przez obecność normalnych ilości transkryptów interferonu gamma w komórkach pacjenta. Podsumowując, wyniki wskazują, że brak produkcji interleukiny-2 u tego pacjenta był spowodowany specyficznym defektem w tworzeniu funkcjonalnego mRNA interleukiny-2, a nie defektem w transdukcji sygnału, uogólnionym defektem w produkcji cytokin lub wytwarzanie nieprawidłowego białka interleukiny-2.
Badania nad genem interleukiny-2
Figura 2. Figura 2. Analiza Southern Blot genu interleukiny-2. Genomowy DNA ze zdrowej kontroli (C) lub pacjenta (P) trawiono EcoRI, Hindlll lub Stul. DNA rozdzielono elektroforetycznie na 0,9% żelu agarozowym i przeniesiono na membranę nylonową metodą Southern blot. Bloty hybrydyzowano z cDNA ludzkim interleukiną-2 PstI-PstI, a następnie surowo przepłukano przed autoradiografią. Wskazano standardy masy cząsteczkowej.
Aby ustalić, czy mRNA interleukiny-2 pacjenta nie był spowodowany delecją lub inną poważną nieprawidłowością strukturalną genu interleukiny-2, przeprowadzono hybrydyzację Southern genomowego DNA pacjenta. DNA wyekstrahowany z tkanki płucnej strawiono EcoRI, Hindlll, Stul i Xbal. Każdy z tych enzymów rozpoznaje jedno lub więcej miejsc restrykcyjnych od eksonów do 4 genu interleukiny-2. Jako kontrolę zastosowano DNA z leukocytów krwi obwodowej zdrowych osób.
[hasła pokrewne: funkcja poznawcza, olx kuj pom, włóknik po wycięciu migdałków ]

0 thoughts on “Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 ad 6”