Skip to content

Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 ad 5

1 rok ago

212 words

Oprócz limfocytów T, 13 procent komórek krwi obwodowej stanowiły limfocyty B (poziom prawidłowy, 5 do 15 procent), jak określono przez barwienie przeciwciałem B1. Monocyty wykryto przez barwienie przeciwciałem Mol. Odpowiedzi na proliferację
Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedzi proliferacyjne limfocytów T pacjenta * Pomimo względnie prawidłowego odsetka limfocytów T CD3-dodatnich, limfocyty T pacjenta wykazywały wadliwe odpowiedzi proliferacyjne na fitohemaglutyninę mitogenową (tabela 2). Gdy fitohemaglutynina była obecna w rozcieńczeniu 1: 1250, średni (. SD) wychwyt [3H] tymidyny wynosił 9587 . 237 zliczeń na minutę, co jest znacznie niższe niż wartość normalna ponad 75 000 zliczeń na minutę. Dodanie egzogennej interleukiny-2 spowodowało wzrost wychwytu [3H] tymidyny do 47,456 . 4203 zliczeń na minutę. Ponieważ interleukina-1 może być konieczna do wytwarzania interleukiny-2, testowaliśmy również wpływ egzogennej interleukiny-1 na odpowiedź proliferacyjną na fitohemaglutyninę22; nie zaobserwowano żadnej poprawy. Dodatek octanu mirystynianu forbolu, który aktywuje bezpośrednio kinazę białkową C, również nie zwiększył odpowiedzi proliferacyjnej na fitohemaglutyninę. Wyniki eksperymentów proliferacji są zgodne z defektem w produkcji funkcjonalnej interleukiny-2.
Produkcja Interleukin-2
Aby przetestować bezpośrednio, czy wystąpił defekt w produkcji interleukiny-2, ocenialiśmy produkcję interleukiny-2 limfocytów T pacjenta po stymulacji fitohemaglutyniną. Supernatanty zebrano z hodowli komórek jednojądrzastych krwi obwodowej po stymulacji przez 48 godzin fitohemaglutyniną i testowaniu na interleukinę-2. Supernatanty z limfocytów pacjenta nie zawierały wykrywalnej interleukiny-2 (<0,15 jm na mililitr).
Brak mRNA interleukiny-2
Brak produkcji funkcjonalnej interleukiny-2 można wytłumaczyć albo wytwarzaniem niefunkcjonalnego białka interleukiny-2 albo wadliwą transkrypcją lub translacją interleukiny-2. Możliwe wyjaśnienia braku transkrypcji mogą obejmować defekty w transdukcji sygnału, aktywacji genu cytokiny lub specyficznej aktywacji genu interleukiny-2. Aby rozróżnić te możliwości, indukcję mRNA interleukiny-2 w limfocytach T pacjenta porównywano z tą w normalnych komórkach kontrolnych. Komórki inkubowano z fitohemaglutyniną, octanem mirystynianu forbolu i A23187 lub samą pożywką. Kombinacja octanu mirystynianu forbolu i A23187 omija receptor antygenu komórek T w celu bezpośredniej aktywacji komórek, a zatem może aktywować limfocyty T z defektami w transdukcji sygnału.8, 23 Poprzednie badania wykazały, że interleukina-2 i interferon gamma są wyrażone w limfocyty pomocnicze T po stymulacji; w związku z tym wykrywanie transkryptów interferonu gamma reprezentuje metodę rozróżniania określonego defektu w produkcji interleukiny-2 od uogólnionego defektu w produkcji cytokin lub aktywacji limfocytów.
Rysunek 1. Rysunek 1. Produkcja mRNA interleukiny-2 i interferonu gamma
[przypisy: olx kuj pom, złamanie wyrostka poprzecznego, kryształy kwasu moczowego w moczu ]

0 thoughts on “Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 ad 5”